அஞ்சலி: அம்பர்தோ எகோ!

அம்பர்தோ எகோஅம்பர்தோ எகோஅம்பர்தோ எகோ

அம்பர்தோ எகோ பல் துறைகளில் தன் ஆளுமையினைப்பதித்த முக்கியமானதோர் ஆளுமை. இலக்கிய விமர்சனம், ஊடகப் பண்பாடு, குறியியல், மானுடவியல், படைப்பு இலக்கியம் மற்றும் மத்தியகாலத்து அழகியல் பற்றிய ஆய்வுகள் என இவரது பங்களிப்பு பரந்தது; முக்கியமானது; தவிர்க்க முடியாதது.

தமிழில் இவரைப்பற்றிய விரிவான நூல்கள் அல்லது இவரது நூல்கள் அதிகம் வந்ததாகத்தெரியவில்லை. ரஃபேலின் (வின்சென்ட் பால்) ‘அம்பர்தோ எகோ :சில நேர்காணல்களின் மொழிபெயர்ப்பு’ என்றொரு நூல் , அகம்புறம் பதிப்பகத்தின் மூலம் 2010இல் வெளிவந்திருக்கின்றது. அண்மைக்காலத்தில் தமிழகத்தில் மேலும் பல நூல்கள் வந்திருக்கக்கூடும்.

இவரது இழப்பு மிகப்பெரியதோர் இழப்பு என்றால் அது மிகையான வார்த்தைகளல்ல. ஆழ்ந்த அஞ்சலிகள்.