அழுகிறதே அறிவுலகு !

ஸ்டிபன் ஹார்கிங்ஸ்

ஊனநிலை வந்தாலும் ஊக்கமதை இழந்திடாமல்
தானெடுத்த முயற்சிதனில் சாதனையைப் படைத்துநின்ற
இங்கிலாந்தின் விஞ்ஞானி இணையில்லா ஸ்டீபன்தனை
எல்லோரும் வியந்துநின்று இதயத்தால் வாழ்த்துகிறார் !

பேசாத நிலையினிலும் பெருங்கருத்தை வெளியிட்டார்
பேராசிரியாய் இருந்து பெரும்பொறுப்பை நிருவகித்தார்
பெருங்குறைகள் தனக்கிருந்தும் பேதலிக்கா மனமுடனே
பேரண்டம் தனையாய்ந்து பெருமைதனைப் பெற்றுநின்றார் !

வைத்தியர்கள் கைவிட்டும் மனமுடைந்து போகாமல்
வாழுவேன் எனும்துணிவில் மற்றவரை வியக்கவைத்தார்
வாழ்ந்துநின்ற வாழ்க்கைதனை வையகத்துக் குதவவைத்தார்
மறைந்தாலும் ஸ்டீபன்ஹாக் மக்கள்மனம் உறைகின்றார் !

புறவழகை அவரிழந்தார் அகவழகில் அவர்நிறைந்தார்
புத்தூக்கம் புத்துணர்ச்சி மொத்தமாய் அவர்மிளிர்ந்தார்
வருங்கால இளைஞருக்கு அவருழைத்த நல்லுழைப்பு
வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மாமருந்தாய் இருக்குதன்றோ !

கணனிதனை வசமாக்கி கருத்தனைத்தும் கொடுத்துநின்று
உலகிலினிலே விஞ்ஞான சாதனையால் உயர்ந்துநின்றார்
நிலவுலகில் ஸ்டீபனைப்போல் இருப்பாரை யாம்காணோம்
அவர்பிரிவை நினைத்தேங்கி அழுகிறதே அறிவுலகு !

jeyaramiyer@yahoo.com.au