ஆய்வாளர் நலன் கருதி இணைய ஆய்விதழ்!

ஆய்வாளர் நலன் கருதி இணைய ஆய்விதழ்!

மதிப்பிற்குரியீர்,  வணக்கம்.  யாங்கள் ஆய்வாளர் நலன் கருதி இனம் எனும் இணைய ஆய்விதழைத் தொடங்கியுள்ளோம். தங்களுடைய ஆய்வாளர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் இவ்வாய்விதழை அறிமுகப்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். நன்றி! ஆய்விதழை நோக்கக் கீழுள்ள இணையத்தளங்களைப் பார்க்கவும்:

http://www.inamtamil.com/about-us.html

http://www.inamtamil.com/

Dr.T. Sathiyaraj

Assistant Professor, Department of Tamil, Hindusthan College of Arts and Science,

Hindusthan Gardens,(Behind Nava India), Avinashi Road, Coimbatore – 641 028

3/8A, Sri Chitala Devi Nivas, Ground Floor First House

neyakkoo27@gmail.com