ஆர் வருவார் சித்திரையை ஆவலுடன் வரவேற்க !

மனமெல்லாம் சித்திரையை வரவேற்கத் துடித்தாலும்
தினம்தினமாய் வரும்செய்தி செவிகேட்கக் கசக்கிறது
புத்தாடை வாங்கலாமா பொங்கலுமே செய்யலாமா
என்கின்ற அச்சநிலை எங்குமே தெரிகிறதே   !

கூடிநிற்றல் குற்றமென கொள்கையிப்போ இருக்கிறது
ஆடிப்பாடி மகிழுவதும்  அரசால் தடையாகிறது
வீட்டினிலே சிறையிருக்கும் வேதனையில் இருக்கையிலே
நாட்டினிலே சித்திரையை  யார்வருவார்  வரவேற்க !

வழிபாட்டுத் தலமெல்லாம் மனிதநட மாட்டமில்லை
வர்த்தக நிலையமெல்லாம் பாதுகாப்பு மயமாச்சு
வெடிவாங்கி கொண்டாட   வேட்டுவைத்த கொரனோவால்
வடிவான சித்திரையை வரவேற்க யார்வருவார்  !

பழம்வாங்கப் போவதற்கும் பயமாக இருக்கிறது
கிழப்பருவம் எய்தியவர் குலைநடுங்கி நிற்கின்றார்
கொரனோவை எண்ணியெண்ணி கொண்டிருந்த மகிழ்வனைத்தும்
அடியோடு கலையும்நிலை ஆர்வருவார் வரவேற்க  !

கைதொட்டுப் பேசிவிட  கலங்கிநிற்கும்  காலமிது
மெய்தீண்டும் நிலைவந்தால் விலகுப்போகும் காலமிது
கைதொட்டு மெய்யணைத்து ஆசிகூறும் நிலையின்று
கட்டுண்டு கிடப்பதனால் யார்வருவார் வரவேற்க  !

சிறப்பான பட்டிமன்றம் சீரான கவியரங்கு
இன்னிசையால் கச்சேரி ஏற்றமுறும் கலைவிழாக்கள்
சித்திரைய அலங்கரிக்கும் அத்தனையும் நின்றாச்சு
ஆர்வருவார் சித்திரையை ஆவலுடன் வரவேற்க !

jeyaramiyer@yahoo.com.au