இலங்கை: எழுத்தாளர்கள் வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத், தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னா ஆகியோருக்கு விருது!

இலங்கை: எழுத்தாளர்கள் வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத், தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னா ஆகியோருக்கு விருது!

உலக இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய மாநாடு 2016 டிசம்பர் 11,12,13 ஆகிய தினங்களில் இலங்கை மன்றக் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இதன்போது எழுத்தாளர்களான வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத் மற்றும் தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னா ஆகியோர் அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் அவர்களிடமிருந்து விருது பெறுவதையும், அருகே பிரதியமைச்சர் எம்.எஸ்.எஸ். அமீர் அலி, முன்னாள் அமைச்சர்களான ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், சேகு இஸ்ஸதீன், தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர் பாட்ஷா, வைத்திய கலாநிதி தாஸிம் அகமது, காப்பியக்கோ ஜின்னாஹ் ஷரிபுதீன் ஆகியோர்களையும் படத்தில் காணலாம்.

இலங்கை: எழுத்தாளர்கள் வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத், தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னா ஆகியோருக்கு விருது!

riznahalal@gmail.com