உரையாடல் அரங்கு, சுவிஸ்

உரையாடல் அரங்கு, சுவிஸ்: 17 ஜூன் ஞாயிறு காலை 10 மணி
அதிகாரப் பரவலாக்கல் முறைமையும் இலங்கைக்கான பொருத்தப்பாடும்
ஆறாவது வடு நாவல் மீதான விமர்சனம் 

தகவல்: சுவிஸ் ரவி ravin@bluewin.ch

 மேலதிக விபரங்கள் … உள்ளே