கனடா: தமிழ் – ஆங்கில நாவல்களில் ஈழ அரசியல்: யமுனா ராஜேந்திரனின் ஆய்வுரை!

தமிழ் - ஆங்கில நாவல்களில் ஈழ அரசியல்: யமுனா ராஜேந்திரனின் ஆய்வுரை- தமிழர் வகைதுறை வள நிலையம் (தேடகம்) -

தமிழ் – ஆங்கில நாவல்களில் ஈழ அரசியல்: யமுனா ராஜேந்திரனின் ஆய்வுரை
Sat May 19th, 2012 @ 3:00 P.M – 6:00 P.M

Scarborough Civic Centre
150 Borough Drive
Toronto, M1P 4N7

Tamil Resource Centre (Thedakam)
Toronto, Ontario, Canada
www.trcto.org
 
Tamil Resource Centre (Thedakam)
Toronto, Ontario, Canada
416 840 7335
www.trcto.org

thedakam@gmail.com