கனடா: தம்புள்ள பள்ளிவாசல் மீதான இனவெறித்தக்குதலை கண்டித்து …..

தம்புள்ள பள்ளிவாசல் மீதான இனவெறித்தக்குதலை கண்டித்து தேடகமும் தோழமை அமைப்புகளும் இணைத்து விடுத்த கூட்டறிக்கையும் கண்டன கூட்டமும்! அனைவரையும் தோழமையுடன் அழைக்கின்றோம்.

தம்புள்ள பள்ளிவாசல் மீதான இனவெறித்தக்குதலை கண்டித்து தேடகமும் தோழமை அமைப்புகளும் இணைத்து விடுத்த கூட்டறிக்கையும் கண்டன கூட்டமும்! ஞாயிறு மே 6, 2012 மாலை 5 மணி.  அனைவரையும் தோழமையுடன் அழைக்கின்றோம்.  விபரங்கள் … உள்ளே