கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நிரல்

கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நிரல்
உரை: பேராசிரியர். இ.பாலசுந்தரம்

நாள்: 26-04-2014
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: மெய்யகம்
3A, 5637, Finch avenue East,
Scarborough, M1B5k9

சங்க கால இலக்கிய அகத்திணை மரபுகளும் இலக்கியச் செல்நெறிகளும் – ஓர் அறிமுகம்

சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரை:
திருமதி.செல்வம் ஸ்ரீதாஸ் MA
திருமதி. லீலா சிவானந்தன் BA(Hons.)
திரு.அருள் சுப்பிரமணியம் MA

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316
editor@tamilauthors.com