கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

 
னடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்நிகழ்ச்சி நிரல்
தமிழ் இலக்கிய அறிமுகம் | உரை: கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஐயந்தெளிதல் அரங்கு
 
நாள்: 29-03-2014 | நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: மெய்யகம் | 3A, 5637, Finch avenue East, Scarborough, M1B5k9

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

editor@tamilauthors.com