கலப்பையின் ஆதரவில் சிட்னியில் நூல் அரங்கேற்றம்!

கலப்பையின் ஆதரவில் சிட்னியில் நூல் அரங்கேற்றம்! கவிஞர் ஆணியின் 'விந்தையாய் விரியுதடி' மற்றும் ஏனெஸ்ட் மக்கின்ரயரின் 'ஐராங்கனி'

கலப்பையின் ஆதரவில் சிட்னியில் நூல் அரங்கேற்றம்! கவிஞர் ஆணியின் ‘விந்தையாய் விரியுதடி’ மற்றும் ஏனெஸ்ட் மக்கின்ரயரின் ‘ஐராங்கனி’

கலப்பையின் ஆதரவில் சிட்னியில் நூல் அரங்கேற்றம்! கவிஞர் ஆணியின் 'விந்தையாய் விரியுதடி' மற்றும் ஏனெஸ்ட் மக்கின்ரயரின் 'ஐராங்கனி'

தகவல்: ‘சிட்னி தமிழ் நிகழ்வுகள்’
ste@teamfours.com