கவிதை நூல் வெளியீடு: மட்டுவில் ஞானகுமாரனின் சிறகு முளைத்த தீயாக…..

‘ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்ரர்’ , 23-09-2011 வெள்ளி பி.ப. 5:30 மணி

அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்!

தொடர்புகளுக்கு: 416-546-1394  – 647-504 3336

க.நவம்: knavam27@hotmail.com