கவிதை: வாக்களிப்போம் வாருங்கள் !

தேர்தல்தேர்தல் தேர்தலென்று
தெருவெல்லாம் திரிகிறார்
ஆளைஆளை அணைத்துபடி
அன்புமுத்தம் பொழிகிறார்
நாளைவரும் நாளையெண்ணி
நல்லகனவு காண்கிறார்
நல்லதெதுவும் செய்துவிட
நாளுமவர் நினைத்திடார்  !

மாலை மரியாதையெல்லாம்
வாங்கிவிடத் துடிக்கிறார்
மக்கள்வாக்கை பெற்றுவிட
மனதில்திட்டம்  தீட்டுறார்
வேலைபெற்றுத் தருவதாக
போலிவாக்கை விதைக்கிறார்
வாழவெண்ணும் மக்கள்பற்றி
மனதிலெண்ண மறுக்கிறார்  !

ஆட்சிக்கதிரை ஏறிவிட
அவர்மனது துடிக்குது
அல்லல்படும் மனதுபற்றி
அவர்நினைக்க மறுக்கிறார்
அதிகசொத்து பதவியாசை
அவரைசூழ்ந்து நிற்குது
அவரின்காசை அனுபவித்தார்
அவர்க்குத்துதி பாடுறார் !

அறத்தைப்பற்றி நினைத்திடார்
அக்கறையை விரும்பிடார்
இருக்கும்வரை அரசியலால்
எடுத்துச்சுரட்ட நினைக்கிறார்
வாக்களிக்கும் மக்கள்தம்மை
போக்குக்காட்டி ஏய்க்கிறார்
வாக்குக்கொண்டு போகுமாறு
வாக்களிப்போம் வாருங்கள் !
jeyaramiyer@yahoo.com.au