கவின் கலாலயா நடத்தும் இறுவட்டு வெளியீடு

வணக்கம்! கவின் கலாலயா நடத்தும் இறுவட்டு வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு தாங்கள் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.  விபரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனவணக்கம்! கவின் கலாலயா நடத்தும் இறுவட்டு வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு தாங்கள் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.  விபரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

– கவின் கலாலயா
knavam27@hotmail.com