கெடா மாநிலத் தமிழ் எழுத்தாளர் இயக்க ஏற்பாட்டில் மலேசியத் தமிழிலக்கியத்தில் பெண்ணிலக்கியவாதிகள்!

கெடா மாநிலத் தமிழ் எழுத்தாளர் இயக்க ஏற்பாட்டில் மலேசியத் தமிழிலக்கியத்தில் பெண்ணிலக்கியவாதிகள்!

நாள்: 18.12.2011 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: காலை மணி 9:30 – மாலை மணி 6:30
இடம்: ‘சிந்தா சாயாங் ரிசோர்ட்’ (Cinta Sayang Resort)

மேலதிக விபரங்கள் … உள்ளே