சயந்தனின் ‘ஆதிரை’ நாவல் பற்றிய உரையாடல் நிகழ்வு

சயந்தனின் ‘ஆதிரை’ நாவல் பற்றிய உரையாடல் நிகழ்வு பற்றிய தகவலை அனுப்பியவர் நடராஜா முரளிதரன்.