சிங்கப்பூர்: கமலாதேவி அரவிந்தனின் ‘சூரிய கிரகணத்தெரு’ நூல் அறிமுக நிகழ்வு!

சிங்கப்பூர்: கமலாதேவி அரவிந்தனின் 'சூரிய கிரகணத்தெரு' நூல் அறிமுக நிகழ்வு!கமலாதேவி அரவிந்தன்

இடம்: ஆனந்த பவன் உணவகம்
95 சையது ஆல்வி சாலை
[முஸ்தபா சென்டர் எதிரில்]
திகதி: 05 -05 -2013 ஞாயிற்றுக்கிழமை

 

தகவல்: கமலாதேவி அரவிந்தன்
kamaladeviaravind@hotmail.com