செம்மொழிக் கருத்தரங்கம். (மின் ஊடகங்களில் சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவுகளும் அகராதி தொகுத்தலும்)

செம்மொழிக் கருத்தரங்கம். (மின் ஊடகங்களில் சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவுகளும் அகராதி தொகுத்தலும்) CICT & Department of Tamil, Bharathidasan Universtiy Constituent College, Trichy , is organizing a Three day National Seminar on Part of “An Index and compiling dictionary of Sangam Literature in Electronic media”at the Department of Tamil, Bharathidasan Universtiy Constituent College, Trichy , 08th to 10th January, 2015. செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் நிதி நல்கையில் எம் தமிழாய்வுத்துறை சார்பில் ’மின் ஊடகங்களில் சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவுகளும் அகராதி தொகுத்தலும்’ என்ற பொருண்மையில் 2015 ஜனவரி 8,9,10-ஆகிய மூன்று நாட்கள் நடைபெற இருக்கும் கருத்தரங்கின் அழைப்பிதழ்.அனைவரும் வருக மின் ஊடகங்களின் வழி சங்க இலக்கியக் கருத்துக்களைப் பெறுக. மேலதிக விபரங்கள் இங்கே.

mkduraimani@gmail.com