தமிழ்த்துறையின் உலகத் தாய்மொழி தின விழா!

* இவ்வறிவித்தலைப் பதிவு செய்வதிலேற்பட்ட தாமதத்துக்கு வருந்துகின்றோம். ஒரு பதிவுக்காக இங்கு பதிவாகின்றது.