திவ்யராஜனின் உறவு

உறவு

பார்க்காதவர்கள் பார்த்து மகிழ்வதற்கென மீண்டும் 5310 Finch Ave East, # 37 (Markham & Finch) பாரதி கலைக்கோயில் அரங்கில் மார்ச் 27, 2011 ஞாயிறு மாலை 6:30 மணிக்கு

திவ்யராஜனின் உறவு

எமது கதை, எமது மொழி, எமது கலைஞர்கள்!

தொடர்புகளுக்கு:
திவ்யராஜன்
416-244 2484 / 416-832 5230

அனுப்பியவர்: க.நவம்

knavam27@hotmail.com