பிரான்ஸ்: ‘சமூக பாதுகாப்பு அமைப்பி’ன் மே தின ஊர்வலம்

பிரான்ஸ்: ‘சமூக பாதுகாப்பு அமைப்பி’ன் மே தின ஊர்வலம் ‘அனைத்து ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் எதிராக ஒன்றிணைவோம்’. ‘மெற்றோ’: Voltaire. விரிவான விபரங்கள் (தகவல்: யோகன் கண்ணமுத்து – ashokyogan@hotmail.com ) … உள்ளே