புத்தாண்டே நீ வருக !

2017-2018

புத்தாண்டே  நீவருக
புதுத்தெம்பை  நீதருக
எத்திக்கும் நடக்கின்ற
இடர்களைய  நீவருக
சொத்துக்காய் சுகத்துக்காய்
சூழ்ச்சிகளைச் செய்வாரின்
புத்தியினை மாற்றிவிட
புத்தாண்டே நீவருக !

அரசியலில் குழப்பங்கள்
அத்தனையும் அறவேண்டும்
ஆன்மீகம் மக்களது
அகமதனில் அமரவேண்டும்
குறைபேசும் குணமெல்லாம்
குழியதனுள் விழவேண்டும்
குவலயத்தில் அமைதிவர
குதித்துவா புத்தாண்டே !

மழைவளம் பெருகவேண்டும்
மாநிலமும் செழிக்கவேண்டும்
அழுகின்றார் வாழ்க்கையெலாம்
ஆனந்தம் நிலைக்கவேண்டும்
வழுவின்றி நீதித்துறை
வழங்கவேண்டும்  நற்சேவை
பழுதகற்ற வந்திடுவாய்
பாரினிலே புத்தாண்டே !

மூத்தோரை மதிக்கின்ற
முழுமனது வரவேண்டும்
ஆத்திரத்தால் அழிவுசெய்யும்
அரக்ககுணம் அகலவேண்டும்
சாத்திரத்தை சடங்குகளை
சரியாகப் புரியவேண்டும்
சன்மார்க்கம் தனையுணர்த்த
வந்திடுவாய் புத்தாண்டே !

ஆத்தீகம் பேசுவார்
ஆண்டவனைப் போற்றட்டும்
நாத்தீகம் பேசுவார்
நல்லவற்றை நினைக்கட்டும்
இல்லறமே நல்லறமாய்
இலங்கட்டும் இவ்வுலகில்
நல்லதொரு புத்தாண்டாய்
நலம்பயக்க வந்திடுக !

jeyaramiyer@yahoo.com.au