மயூ மனோவின் ‘நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது பெய்திராத மழை’

ஜனவரி 28, 2012 பிற்பகல் 3.00 – 7.00  ; இடம்: நயினை கலாச்சார மண்டபம், 1537 வார்டன் அவென்யு , ஸ்கார்பரோ, ஒன்டாரியோ, கனடா
தொடர்புகளுக்கு:  416.723.0344 

 

தகவல்: க.நவம்  knavam27@hotmail.com