மாற்றங்கள்

கல்லுங் கத்தியாய் வாளும் வான்குண்டாய்
மனிதன் கண்டது மாற்றம்
நடையாய் நடந்தின்று நாடு கடந்து
படையாய் தொடர்வது பறக்கும் மாற்றம்
மாற்றங்கள் தொடர்கிறது உலகில் – மனிதன்
மனமாற்றம் அடையத் துடித்தாலும்
அழியவில்லை ஆரம்ப ஆச்சாரம்
துடிப்புடன் சொல்பவரும் சொந்தத்தில் மாற்றமில்லை

எடுப்புடன் வருபவரும் பழமையை எடுத்தெறிய மனமாற்றம்
மாற்றங்கள் காண வேண்டும் – ஐயோ
மாற்றங்கள் காண வேண்டும் யாம்
புத்தி சொல்லப் போபவரை புரிந்துணர வேண்டும் – பழம்
புத்தியைக் கத்திபோல்; வெட்டவேண்டும் மாற்றம்
பூவாய் மணக்க வேண்டும் மாற்றம்
இசையாய் இனிக்க வேண்டும் மாற்றம்
இல்லத்திலிருந்து உள்ளப்படுக்கையில் உறைய வேண்டும்
நல்லதைத் தேடி  நாம் வாழப் பழக வேண்டும்
வாழும் நாட்டாரோடு வாழத் தயங்கும் யாம்
வாழும் நாட்டிலுள்ள நல்லதை நாடுவதெப்படி
நாலுபேரோடு நாமும் பழகி நல்லவராய் நாம் வாழ
மாற்றங்கள் காண வேண்டும் – ஐயோ
மாற்றங்கள் காண வேண்டும் யாம்

c.gowry@yahoo.de