மே 1 உழைப்பாளர் தினம்!

“உழைக்கும் தோழர்களே! ஒன்று கூடுங்கள்!
உலகம் நம்து என்று சிந்து பாடுங்கள்”