ரொறன்றோ தமிழ்ச்சங்கம் மார்கழி மாத இலக்கியக் கலந்துரையாடல்: ‘மரபுசார் பதிவுகளில் அறிவியல்’

ரொறன்றோ தமிழ்ச்சங்கம் மார்கழி மாத இலக்கியக் கலந்துரையாடல்: 'மரபுசார் பதிவுகளில் அறிவியல்'