விஸ்வசேது இலக்கியப் பாலத்தின் முதல் ஒன்பது நூல்களின் அறிமுக விழாவும், வெளியீட்டு விழாவும்.

விஸ்வசேது இலக்கியப் பாலத்தின் முதல் ஒன்பது நூல்களின்  அறிமுக விழாவும், வெளியீட்டு விழாவும். விஸ்வசேது இலக்கியப் பாலத்தின் முதல் ஒன்பது நூல்களின்  அறிமுக விழாவும், வெளியீட்டு விழாவும்  கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத்தில், ஞாயிறு 24-04-2011 மாலை 4.00 மணிக்கு .. மேலதிக விபரங்கள் …. | பகுதி 1 | பகுதி 2
தகவல்: ஜீவகுமாரன் jeevakumaran5@gmail.com