பாரிஸ்: நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு! க.வாசுதேவனின் ‘பிரஞ்சுப் புரட்சி’ (19ம் நூற்றாண்டின் பிரஞ்சுக் கவிதைகள்)!

பாரிஸ்: நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு! க.வாசுதேவனின் 'பிரஞ்சுப் புரட்சி' (19ம் நூற்றாண்டின் பிரஞ்சுக் கவிதைகள்)!   

பாரிஸ்: நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு! க.வாசுதேவனின் ‘பிரஞ்சுப் புரட்சி’ (19ம் நூற்றாண்டின் பிரஞ்சுக் கவிதைகள்)! 


 பாரிஸ்: நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு! க.வாசுதேவனின் 'பிரஞ்சுப் புரட்சி' (19ம் நூற்றாண்டின் பிரஞ்சுக் கவிதைகள்)!


 rajrosa@gmail.com