கனடாத் தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் மலர் வெளியீடும்

கனடாத் தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் மலர் வெளியீடும்

கனடாத் தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் மலர் வெளியீடும்

பெரிய சிவன் கோவில் (1148 Bellamy Road)
பிரதம விருந்தினர்: பேராசிரியர். செல்வா கனகநாயகம்

காலம்: ஞாயிறு ஏப்ரல் 28, 2013 மாலை 5.00 மணி – 9.00 மணி வரை

canadatamilwriters@gmail.com