‘காலம்’ சஞ்சிகையின் ‘வாழும் தமிழ் 2011’

ஜூன் 11, 2011: ஒன்பதாவது சர்வதேசத் தமிழ்த் திரைப்பட விழாவில் 'காலம்' சஞ்சிகையின் 'வாழும் தமிழ்' தமிழ்ப் புத்தகக் கண்காட்சி 2011. புதிய புத்தகங்கள், புதிய சஞ்சிகைகள், புதிய வெளியீடுகள் (தமிழகம், ஈழம் மற்றும் புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து). காலை 10:00 மணியிலிருந்து மாலை 6:00 மணி வரை. இடம் : ஸ்கார்பரோ 'சிவிக் சென்ரர்'ஜூன் 11, 2011: ஒன்பதாவது சர்வதேசத் தமிழ்த் திரைப்பட விழாவில் காலம்சஞ்சிகையின்வாழும் தமிழ்தமிழ்ப் புத்தகக் கண்காட்சி 2011. புதிய புத்தகங்கள், புதிய சஞ்சிகைகள், புதிய வெளியீடுகள் (தமிழகம், ஈழம் மற்றும் புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து). காலை 10:00 மணியிலிருந்து மாலை 6:00 மணி வரை. இடம் : ஸ்கார்பரோசிவிக் சென்ரர்‘.  தகவல்: kalam@tamilbook.com . மேலதிக விபரஙகள் … உள்ளே