காற்றுவெளி ஜூன் 2012 இதழ்!

காற்றுவெளி ஜூன் 2012 இதழ் வெளியாகியுள்ளது.

எழுத்தாளர் முல்லை அமுதனால் வெளியிடப்படும் மாத இதழான ‘காற்றுவெளி’யின் ஜூன் மாத இதழ் வெளியாகியுள்ளது. அதனை வாசிப்பதற்கு இங்கே அழுத்துக.   

தகவல்: mullaiamuthan_03@hotmail.co.uk