அனைத்துலக முருகபக்தி மாநாடு 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MURUGA BHAKTHI 2012

அனைத்துலக முருகபக்தி மாநாடு 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE  ON  MURUGA BHAKTHI  2012

ஏற்பாடு
1.  திருமுருகன், திருவாக்குத் திருபீடம், பெட்டாலிங் ஜெயா, மலேசியா
2.  மலாயாப் பல்கலைக்கழக, இந்திய ஆளிணிவியல் துறை, குவாலாலும்பூர், மலேசியா.

UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA.
Tel: +6-016-3221635
+6-016-6371705, +6-012-3547780
EMAIL: muruganconference2012@hotmail.com
WEB :http://www.thirupeedam.org 

முருகன் அடியார்கள் மலேசியாவுக்குப் பதிவு விண்ணப்பம் அனுப்புக.

புலமையாளர் கட்டுரை அனுப்புக.

உலகெங்கும் உள்ள முருகன் கோயிலார் தத்தம் விவரங்களை அனுப்புக,

மாநாட்டுக்கு வருக, பதிவு விண்ணப்பம் அனுப்புக: http://www.thirupeedam.org/invitation.aspx

t.kumaresan@viruba.com