இலண்டன்: ‘காலம்’ சஞ்சிகை (கனடா) 40வது இதழ் அறிமுகமும், கலந்துரையாடலும்!

9 பெப்ருவரி 2013: 'காலம்' சஞ்சிகை (கனடா)  40வது இதழ் அறிமுகமும், கலந்துரையாடலும்!

9 பெப்ருவரி 2013: ‘காலம்’ சஞ்சிகை (கனடா)  40வது இதழ் அறிமுகமும், கலந்துரையாடலும்!
இடம்: Trinity Centre, East Avenue, Eastham, London

9 பெப்ருவரி 2013: 'காலம்' சஞ்சிகை (கனடா)  40வது இதழ் அறிமுகமும், கலந்துரையாடலும்!

தகவல்: யமுனா ராஜேந்திரன்
rajrosa@gmail.com