இரு-மொழி இரணைக் கவிதைகள்-6: எமது சிங்களச் சகோதரருக்கு: நீங்களும் நாங்களும் ஒருவரடா! (TO OUR SINHALESE COMPATRIOTS: YOU AND WE ARE ONE, MAN!)

- பேராசிரியர் கோபன் மகாதேவா  ( Prof. Kopan Mahadeva ) -எமது சிங்களச் சகோதரருக்கு:
நீங்களும் நாங்களும் ஒருவரடா!    

நீங்களும் நாங்களும் ஒருவரடா 
ஏங்குறார் எம்மக்கள் நீதிக்கடா.

பௌத்தம் எம் சைவப் பிள்ளையடா
கௌதமன் கந்தனின் தம்பியடா.

சாதியும் பேதமும் சகதியடா
பீதி எம் தீவினைப் பிளக்குதடா.

உம்மொழி-எம்மொழி இரண்டையுமே
நம் மொழிகள் என வளர்ப்பமடா.

ஆங்கிலம் எங்கள் இணைப்பு-மொழி
பாங்குடன் அதனையும் பேண்போமடா.

சிங்களத் தீவையே ஈழம் என்று
எங்களின் தொல் மொழி சொல்லுதடா.

சண்டைகள் எங்களைச் சிதைக்குதடா
பண்புடன் ஒற்றுமை படைப்போமடா.

சிறுமனச் சிந்தனை துறப்போமடா
வெறுப்பையும் பயத்தையும் ஒறுப்போமடா..

நடந்த பல் கொடுமைகள் மறப்போமடா
திடந்தரும் செயல்களால் வளர்வோமடா.

நீங்களும் நாங்களும் ஒருவரடா
ஏங்குறார் எம்மவர் நீதிக்கடா.

நான்கு சோதரராய் வாழ்ந்திடுவோம் – எம்
நான்கு மதங்களால் நலன்பெறுவோம்.

எமக்கும்உமக்கும் இது ஒர்இலங்கை – இங்கு
சமத்துவப் பிணைப்புடன் வாழ்வமடா.

ஆங்கில இரணைக் கவிதை:

TO OUR SINHALESE COMPATRIOTS:
YOU AND WE ARE ONE, MAN!

–Professor Kopan Mahadeva–

You and We are One, Man — yet
Our folks cry out for Justice, Man.

Buddhism is Saivism’s baby, Man
Gowtham, Kantha’s kid-bro, Man.

Race and castes are rubbish, Man;
Rifts are flopping our country, Man.

Sinhala and Tamil are sweeties, Man
Let’s love both Our Languages, Man.

English: rich and cute a lingua, Man
Let’s keep it too for linkage, Man.

Lanka, the sole home of Sinhalas, Man,
Is the ‘Eelam’ as in age-old Tamil, Man.

Blasting battles have broken us, Man
Let’s now cool down and cuddle, Man.

Let’s shun thin-mind thinking, Man
And flush out Hatred and Fear, Man.

Let’s forget all mutual cruelties, Man
And cultivate living compassion, Man.

You and We are all One, Man — but
Our folks yet cry out for Justice, Man.

Let’s live as four good brothers, Man
And follow our four great Faiths, Man.

Our Eden Island is for all of us, Man
Let’s love it and live as equals, Man!
——-

Email: prof.kopanmahadeva@yahoo.co.uk