‘மல்லிகை ஜீவா’ 85!

மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா

நண்பர்களே! இத்துடன் மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா அவர்களின் 85 வது நாள் நிகழ்வுக்கான அழைப்பிதழ் அனுப்ப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இணைப்பாக அதனையொட்டி கலை இலக்கிய நண்பர்களால் வெளிப்பட்ட சிறு பிரசுரமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி. 

 மேமன்கவி
abdul razak : memonkavi@gmail.com