கனடா: காலம் இதழின் ஆதரவில் ஊடறு & விடியல் வெளியீடாக ‘பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள்’ – போராடிய பெண்களின் எழுத்துகள்’ – கவிதை நூல் வெளியீடு!

இடம்: Mid Scarborough Community centre, 2467 Eglinton Av, Scarborough; காலம்: 13 November 2011; 4.30 – 8.30 PM

மேலதிக விபரங்கள் …. இங்கே

தகவல்: காலம் kalam@tamilbook.com