நிகழ்வுகள்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , மலாயாப் பல்கலைக்கழகம், ஸ்ரீசாய்ராம் கல்வி நிறுவனம், கலைஞன் பதிப்பகம், PENA, ITBM இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் ‘கவிதையாய் விரியும் வாழ்வு’ (மலாய், தமிழ்க் கவிஞர்களின் படைப்புகளில் கருத்தாக்கம்) தொடக்க விழா

நிகழ்வுகள்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , மலாயாப் பல்கலைக்கழகம், ஸ்ரீசாய்ராம் கல்வி நிறுவனம், கலைஞன் பதிப்பகம், PENA, ITBM இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் 'கவிதையாய் விரியும் வாழ்வு' (மலாய், தமிழ்க் கவிஞர்களின் படைப்புகளில் கருத்தாக்கம்) தொடக்க விழா நிகழ்வுகள்: சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , மலாயாப் பல்கலைக்கழகம், ஸ்ரீசாய்ராம் கல்வி நிறுவனம், கலைஞன் பதிப்பகம், PENA, ITBM இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் ‘கவிதையாய் விரியும் வாழ்வு’ (மலாய், தமிழ்க் கவிஞர்களின் படைப்புகளில் கருத்தாக்கம்) தொடக்க விழா (10.6.2014 காலை 10.00 மணி)… மேலதிக விபரங்கள் உள்ளே