மெல்பர்ன் தமிழ்ச்சங்க ஆதரவில் உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம் அறிமுகமும், விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் வெளியீட்டு விழாவும்!

மெல்பர்ன்  தமிழ்ச்சங்மெல்பர்ன் தமிழ்ச்சங்க  ஆதரவில் 'விபுலாநந்த அடிகளார் ஆவணப்படம் வெளியீட்டு விழா"