நூல் அறிமுக விழா: “கூடுகள் சிதைந்தபோது”

நூல் அறிமுக விழா: "கூடுகள் சிதைந்தபோது"

நூல் அறிமுக விழா (நிகழ்வுகள்): “கூடுகள் சிதைந்தபோது”
நாள் :
11.05.2013, சனிக்கிழமை
நேரம் : மாலை 5 மணி
இடம் : கனடா கந்தசுவாமி கோயில் மண்டபம்,


அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

editor@tamilauthors.com