“நீத்தார் பாடல்”! கற்பகம் யசோதராவின் கவிதை நூல் வெளியீடு! இது ஒரு வடலி வெளியீடு!

இடம்: ஸ்காபரோ சிவிக் சென்ரர் | காலம்: ஏப்ரல் 26 2014 | நேரம்: 3 – 6 pm |நிகழ்ச்சி ஒருங்கமைப்பு: Misfits for change

1_book_k_yasothara.jpg - 54.30 Kb

“நீத்தார் பாடல்”!  – கற்பகம் யசோதராவின் கவிதை நூல் வெளியீடு! இது ஒரு வடலி வெளியீடு!