ஆய்வு: திருக்குறள் அதிகாரப் பெயர்களும் தெலுங்கு மொழிப் பெயர்ப்பும்

திருக்குறள் அதிகாரப் பெயர்களும் தெலுங்கு மொழிப் பெயர்ப்பும்திருக்குறள் அதிகாரப் பெயர்களும் தெலுங்கு மொழிப் பெயர்ப்பும்உலகறிந்த திருக்குறள் பல்வேறு உலக மொழிகளிலும், இந்திய மொழிகளிலும் மொழிப் பெயர்க்கப் பட்டுள்ளது.  அவற்றில் திராவிட மொழி குடும்பத்தைச் சார்ந்த தெலுங்கு மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் நூலின் தன்மைகளையும், சிக்கlல்கள் மற்றும் தீர்வுகளையும் எடுத்துக்கூறும் வகையில் இக் கட்டுரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ….. கட்டுரை முழுமையாக இங்கே

savithrimani45@gmail.com