தேடகம் ஆதரவில் எழுத்தாளர் என்.ஏ.ரகுநாதனின் ‘ஒரு பனஞ்சோலைக்கிராமத்தின் எழுச்சி’ நூலை முன்வைத்து இருத்தலும் உரைத்தலும்!

தேடகம் ஆதரவில் எழுத்தாளர் என்.ஏ.ரகுநாதனின் 'ஒரு பனஞ்சோலைக்கிராமத்தின் எழுச்சி' நூலை முன்வைத்து இருத்தலும் உரைத்தலும்!
இடம்: Don Montgomery Community Recreation Centre, 2467 Eglinton Ave. E,
Scarborough, ON M1K 2R1
காலம்: செப்டம்பர் 23, பி.ப 4மணி

ஏற்பாடு: தேடகம் (தமிழர் வகைதுறைவள நிலையம்)