மார்ச் 30, 2013: பிரான்சு கம்பன் கழக மகளிர் அணி நடத்தும் குறளரங்கம் 26!

கனடாத் தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவும் மலர் வெளியீடும்

அன்புடையீர் வணக்கம், பிரான்சு கம்பன் கழக மகளிர் அணி நடத்தும் குறளரங்கம் 26 அறிக்கை இணைத்துள்ளேன். அனைவரும் வருக! அருந்தமிழ் பருக!  மேலதிக விபரங்கள் ….உள்ளே

தகவல்: contact@kambanefrance.com