நூல் வெளியீடு: சுப்பிரமணியம் விசாகனின் ‘இலங்கையில் மனிதக்குடியமைவு’ (மரபணுவியல் (DNA) அடிப்படையிலான ஆய்வு உருவுரை.)

சுப்பிரமணியம் விசாகனின் 'இலங்கையில் மனிதக்குடியமைவு' (மரபணுவியல் (DNA) அடிப்படையிலான ஆய்வு உருவுரை

Book Launch: Peopling of Sri Lanka An Outline based on Genetic (DNA) Studies By S Visahan
Time: On 27-08-2011 Saturday from  06.00 to -09.00 PM
Place: Shiraz Mirza Trust Manor Park Hall, Malden Road, New Malden, KT3 6AU.
 
தகவல்: Visagaperumal vasanthan: visagaperumal_vasanthan@yahoo.co.uk