‘தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தி’ன் ஏற்பாட்டில் தமிழில் ஆராய்ச்சி: ‘கடலோடி’ நரசய்யாவுடன் ஒரு சந்திப்பு!

'தமிழ் இலக்கிய தோட்டத்தி'ன் ஏற்பாட்டில் தமிழில் ஆராய்ச்சி: 'கடலோடி' நரசய்யாவுடன் ஒரு சந்திப்பு! காலம்: நவம்பர் 5, 2011, 6.30 - 8.30 PM;  இடம்: Mid Scarborough Community Centre, 2467 Eglinton Ave, Scarborough, Canada

‘தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்தி’ன் ஏற்பாட்டில் தமிழில் ஆராய்ச்சி: ‘கடலோடி’ நரசய்யாவுடன் ஒரு சந்திப்பு! காலம்: நவம்பர் 5, 2011, 6.30 – 8.30 PM;  இடம்: Mid Scarborough Community Centre, 2467 Eglinton Ave, Scarborough, Canada

 மேலதிக விபரங்கள் இங்கே

தகவல்: டானியல் ஜீவா danieljeeva1@gmail.com