பாராட்டு விழாவும் நூல் வெளியீடும்

கனடா தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் ஆதரவுடன் எழுத்தாளர் குரு அரவிந்தனின் 25 வருடகால கனடிய இலக்கிய சேவையைப் பாராட்டும் முகமாக நூல் வெளியீட்டுடன் கூடிய  பாராட்டு விழா ஒன்று எழுத்தாளர் இணையத் தலைவர் திரு. எஸ். சிவநாயகமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற இருக்கின்றது.

கனடா தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் ஆதரவுடன் எழுத்தாளர் குரு அரவிந்தனின் 25 வருடகால கனடிய இலக்கிய சேவையைப் பாராட்டும் முகமாக நூல் வெளியீட்டுடன் கூடிய  பாராட்டு விழா ஒன்று எழுத்தாளர் இணையத் தலைவர் திரு. எஸ். சிவநாயகமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற இருக்கின்றது.

காலம்: அக்ரோபர் 16 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை.
October 16th 2015 – Friday 
நேரம்: மாலை 6: 45  P.M
இடம்:  BABA Banquet Hall,  3300 McNicoll Avenue,  Toronto. On. M1V 5J6.  
(Middlefield Rd / McNicoll)

இலக்கிய ஆர்வலர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

விழாக் குழுவினர்
905 861 9323
416 312 5047
kurusilver25@gmail.com